Před vstupem na dráhu je každý návštěvník povinen se seznámit s provozním řádem. Zakoupením vstupenky pak návštěvník dává najevo, že se s podmínkami provozního řádu seznámil a souhlasí s nimi.

 

1.Pohyb návštěvníků v celém areálu a jízda na motokáře je na vlastní nebezpečí!!!

2. Jízdy na trati ve velké motokáře se smí zúčastnit pouze jezdec starší 15 let. Pouze s doprovodem starší 18-ti let.

3. Platí zákaz jízdy pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek.

4. Zakoupením lístku souhlasí návštěvníci s provozním řádem a zavazují se ho dodržovat. Nedodržení provozního řádu zejména při jízdě, může znamenat předčasné ukončení jízdy, bez nároku na vrácení jízdného.

5. Návštěvník musí dbát pokynů obsluhy. Pokud je nedodrží, může být vykázán bez náhrady jízdného popř. uhradí škodu, která provozovateli jeho chováním vznikla.

6. Provozovatel neručí za žádné škody či újmu na zdraví, které si návštěvník při jízdě na motokáře způsobí.

7 Provozovatel taktéž neručí za odložené věci a za ušpinění oděvu při jízdě motokárou. Každý musí svoje oblečení přizpůsobit tomuto sportu. Overal je k dispozici u obsluhy motokár. Pro cenné věci jsou k dispozici v depu uzamykatelné skříňky.

8. Po zaplacení jízdy si návštěvník převezme helmu, hygienickou čepici, popřípadě kuklu a rukavice a dostaví se do depa na pokyn obsluhy k převzetí motokáry.

9. Odjezd z depa je pouze na pokyn obsluhy

10. Při jízdě na motokáře musí návštěvník dodržovat tyto zásady:

  • návštěvník musí mít při jízdě nasazenou a zapnutou přilbu, dlouhé vlasy bezpodmínečně musí být svázány a zastrčeny pod helmou, šály, šátky a vše volné kolem krku musí být sundáno!!! V PŘÍPADĚ NEUPOSLECHNUTÍ NEBUDETE VPUŠTĚNI NA TRAŤ!!!
  • je přísně zakázáno úmyslně narážet do bariér, druhých motokár a šlapat na oba pedály současně!!!
  • při úmyslném narážení do bariér, nebo druhých motokár bude jezdec naveden do depa a dostane na 1 kolo penalizaci, při opakovaném bude z dráhy bez nároku na náhradu vykázán.
  • musí přizpůsobit styl a rychlost jízdy svým schopnostem tak, aby neohrozil zdraví svých spolujezdců a majetek provozovatele
  • pokud vidí, že je někdo rychlejší je povinen nebránit mu v předjetí a pustit jej před sebe, v případě, že to neudělá bude na to upozorněn obsluhou nebo modrým praporem.
  • při náhlé kolizi na dráze se rozsvítí oranžové majáky a každý je povinen neprodleně zpomalit nebo zastavit po celou dobu rozsvícených majáků.
  • konec závodu je odmávnut šachovnicovým praporem, signalizován majáky a jezdci po dojezdu posledního kola musí zajet do depa.
  • na konci jízdy při rozsvícení červeného naváděcího světla pomalu zajet do depa, aby neohrozil mechanika či své spolujezdce
  • nesmí vozit druhou osobu na motokáře!
  • nesmí při jízdě vyhazovat žádné předměty z motokáry,či jinak znečišťovat dráhu. Pokud jezdec nedodrží tyto zásady, nese veškerou odpovědnost a finanční náhradu za zničené zdraví spolujezdců, či mechaniků a za hmotný majetek, který tímto svým chováním zničí

11. Platí přísný zákaz vstupu do motokárové dráhy, jsou-li motokáry na dráze, případně připraveny k jízdě.

12. V případě poruchy je návštěvník povinen pokud to je možné zajet do depa, nebo odstavit motokáru bokem zvednutou rukou upozornit obsluhu na závadu, popřípadě se řídit pokyny obsluhy.

13. Výměna motokáry,nebo vrácení poměrné části peněz, je možná jen v případě závady jednoznačně nezaviněné zákazníkem, nebo jeho spolujezdců.

14. Při nastupování a vystupování z motokáry, musí návštěvník dbát zvýšené pozornosti před kontaktem s nekrytými částmi motoru – hrozí nebezpečí popálení!